Update according documentation deployed. Everything seems to work.

I just realized, that MySQL DB has shrinked from 17 GB to 3.4.
du -sh /vastorage/mysql/
3.4G /vastorage/mysql/

How is it possible?